51 symposia have been organised
so far, which has contributed to the development of Polish Biblical science
10 bulletins of the Association
of Polish Biblical Scholars
have been published.

Bulletin Association of Polish Biblical Scholars


Bulletin APBS 10/2013

Słowo wstępne
Protokół z IX Walnego Zebrania SBP, Warszawa, 18 IX 2012
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich – Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Noty bio- i bibliograficzne
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Waldemar Chrostowski, Pięćdziesiąt Sympozjów Biblistów Polskich – bilans i perspektywy
Henryk Witczyk. Wkład biblistów polskich w posoborowe studium Pisma Świętego
Stefan Szymik MSF, Nauka Vaticanum II o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego w recepcji biblistyki polskiej
Krzysztof Siwek, Uczeni i dydaktycy. Wykłady z Pisma Świętego w Warszawskim Seminarium Duchownym w dobie wielkich autorytetów biblistyki polskiej
Janusz Kręcidło MS, Wkład środowiska biblistów warszawskich w dzieło odnowy biblijnej w Polsce
Janusz Nawrot, Wkład środowiska biblistów poznańskich w dzieło odnowy posoborowej
Dariusz Kotecki, Studium Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001-2012)
Tomasz Kusz, Wkład biblistów (archi)diecezji katowickiej
Krystian Ziaja, Wkład biblistów środowiska opolskiego w rozwój biblistyki w Polsce
Piotr Briks, Dzieje biblistyki polskiej na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej
Krzysztof Wons SDS, Dom Słowa. 15-lecie Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie – Kraków/Trzebinia 1997–2012
Mieczysław Guzewicz, Świeccy bibliści w Polsce
Barbara Strzałkowska, Strona internetowa sbp – statystyki (4 września 2009/2010 – 4 czerwca 2013)
Liber defunctorum
Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz (23 VIII 1926 – 16 XI 2012)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Bielecki (14 IX 1947 – 28 XII 2012)
Ks. dr Jerzy Woźniak CM (24 X 1949 – 19 VI 2013)


Bulletin APBS 9/2012

Słowo wstępne
Protokół z VIII Walnego Zebrania SBP, Katowice 20 IX 2011
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich — Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Noty bio- i bibliograficzne
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Ks. Wojciech Pikor, W poszukiwaniu asyryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela.
Ks. Waldemar Chrostowski, Asyryjska diaspora Izraelitów w świetle Księgi Ezechiela. Wojciechowi Pikorowi w odpowiedzi.
Wojciech Kosek, Logika błędnego koła w egzegezie XX w. i jej przezwyciężanie.
Ks. Wojciech Węgrzyniak, Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmów 14 i 53.
Beata Urbanek, Idea przymierza w mowie Jezusa o pasterzu, bramie i owcach (J 10, 1-18.26-29).
Dorota Muszytowska, Kierunki we współczesnych badaniach nad Listem Jakuba.
Ks. Krzysztof Bardski, Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary.
Liber defunctorum
Ks. dr Marian Ejsmont (23 XI 1938 - 22 I 2012)
Bp. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga (24 V 1940 - 25 IV 2012)


Bulletin APBS 8/2011

Słowo wstępne
Protokół z VII Walnego Zebrania SBP, Tarnów, 7 IX 2010
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich — Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Noty bio- i bibliograficzne
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Ks. Roman Bartnicki, Czy już nadeszła czwarta faza naukowych poszukiwań Jezusa historycznego?
Ks. Mirosław S. Wróbel, Ukrzyżowany Mesjasz - od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w.
S. Natanaela Zwijacz, Problematyka ludu Bożego na podstawie Księgi Liczb
Ks. Tadeusz Brzegowy, Ewangelia w Apokalipsie Izajasza
Ks. Stanisław Wronka, Dwa czy trzy przykazania miłości (Mt 22, 34-40 i par.)?
Ks. Piotr Łabuda, Specyfika Łk 23,43 w opisie męki Jezusa
Ks. Jan Klinkowski, Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana - interpretacja i proklamacja orędzia Jezusa na przykładzie perykopy J 6,1-21
O. Adam R. Sikora, Spotkanie Stowarzyszenia Biblistów Polskich podczas VIII Kongresu Teologów Polskich w Poznaniu, 16 IX 2010
Liber defunctorum
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB (6 III 1939 - 30IV 2011)


Bulletin APBS 7/2010

Słowo wstępne
Protokół z VI Walnego Zebrania SBP, Olsztyn, 22 IX 2009
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich - Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Noty bio- i bibliograficzne
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Dariusz Dziadosz, Urząd kapłana w Izraelu w epoce przedmonarchicznej
Antoni Tronina, Księga Hioba: spór o istotę teologii
Janusz Frankowski, Problem ekwiwalencji dynamicznej w Dn 13,54-59
Zdzisław Żywica, "Ocalany" Kościół w Izraelu znakiem paruzji Jezusa i wypełnienia się wieków (Mt 24,1-35)
Cezary Korzec, Jaka egzegeza patrystyczna?
Waldemar Chrostowski, Biblia w życiu Kościoła w Polsce (1945-2010)
Artur Malina, Wzajemnie wzbogacone? Studium Biblii na uniwersytecie państwowym w Polsce
Henryk Witczyk, Słowo Boże w życiu Kościoła w Polsce
Jan Łach, Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Łach (1906-1983) - nestor polskiej biblistyki
Liber defunctorum
Ks. dr hab. Stanisław Pisarek (24 III 1929 - 18 IX 2009)
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek (7 XI 1947 - 10 IV 2010)


Bulletin APBS 6/2009

Słowo wstępne
Protokół z V Walnego Zebrania SBP, Wrocław, 16 IX 2008
Protokół Wyborów Zarządu SBP na II kadencję (lata 2008-2013), Wrocław, 16 IX 2008
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich – Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Noty bio- i bibliografczne
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Ks. Dariusz Dogondke, Cherem – ostatnie słowo Starego Testamentu
Ks. Henryk Witczyk, W czterdziestolecie konstytucji „Dei Verbum”. Osiągnięcia i aktualne wyzwania
Ks. Andrzej Jacek Najda, Nowe perspektywy w badaniach nad przypowieściami Jezusa
Ks. Stanisław Wronka, Stosunek św. Pawła do niechrześcijan
Ks. Sławomir Stasiak, Władza i jej charakter w Listach Pasterskich
Krzysztof Pilarczyk, Najstarszy druk Nowego Testamentu w Polsce (Kraków 1540-1541)
Ks. Stanisław Haręzga, Proforystyka biblijna – status i miejsce w teologii
Ks. Krzysztof Bardski, Metodologia ćwiczeń na tekście biblijnym
Ks. Andrzej Oczachowski, Ogólnopolski Konkurs Biblijny Alumnów Wyższych Seminariów Duchownych. Idea i spostrzeżenia
Liber defunctorum
Prof. dr hab. Anna Świderek (5 XII 1925–16 VIII 2008)
Ks. prof. dr hab. Julian Warzecha SAC (23 VII 1944–12 I 2009)


Bulletin APBS 5/2008

Słowo wstępne
Protokół z IV Walnego Zebrania SBP, Pelplin, 18 IX 2007
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich – Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Noty bio- i bibliograficzne
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Dariusz Dziadosz, Geneza biblijnych tradycji o patriarchach w Rdz 12-36
Michał Wojciechowski, Starożytna krytyka religii w Dn 14 (Bel i Wąż), Ba 6 (List Jeremiasza) i Mdr 14
Henryk Witczyk, Teologia biblijna Nowego Testamentu w dobie pozytywizmu, relatywizmu i pluralizmu metod
Janusz Kręcidło, J 12,44-50 jako przykład zastosowania techniki relektury
Materiały Konferencji naukowej ku czci ks. prof. dr. hab. Jana Łacha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 20 XI 2007
Roman Bartnicki, Potrójny jubileusz Ks. Prof. Jana Łacha
Waldemar Chrostowski, Ks. prof. Jan Łach, Qumran i qumranologia (1947-1957-2007)
Marek Parchem, Qumran – 60 lat później. Znaczenie zwojów qumrańskich dla studiów biblijnych
Jan Łach, Słowo końcowe
Liber defunctorum
Ks. dr Bernard Wodecki SVD (22 XI 1922–13 VII 2008)


Bulletin APBS 4/2007

Słowo wstępne
Protokół z III Walnego Zebrania SBP, Kalisz, 19 IX 2006
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich – Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Noty biograficzne
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Ks. Waldemar Chrostowski, Kościół i Biblia. Katolicka interpretacja Pisma Świętego a egzegeza historyczno-krytyczna
Zofia Włodarczyk, Ogród biblijny jako metoda ewangelizacji
Michał Wojciechowski, O biblistyce w Polsce
Ks. Tomasz Jelonek, Projekt wykładu teologii biblijnej. Wprowadzenie do spotkania w grupie roboczej
Ks. Julian Warzecha SAC, Konferencja naukowa „Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością”, Gródek n/Dunajcem, 25-27 IX 2006
Ks. Tomasz Jelonek, Sympozjum „Biblia w kulturze świata”, Kraków, 1 III 2007
Ks. Julian Warzecha SAC, Polszczyzna biblijna dzisiaj
Ks. Stanisław Pisarek, Moja współpraca z „Gościem Niedzielnym” 1961-2004
Leszek Żebrowski, Godnie przeżył swój czas – Ks. prof. Jan Piotr Stępień (1910-1995)
Liber defunctorum
O. dr Juliusz Stanisław Synowiec OFMConv (22 X 1934–15 IV 2007)
Ks. dr Oswald Bulka (26 I 1940–17 V 2007)


Bulletin APBS 3/2006

Słowo wstępne
Uczestnicy II Walnego Zebrania SBP oraz 43. Sympozjum Biblistów Polskich, Łowicz, 20-22 IX 2005
Protokół z II Walnego Zebrania SBP, Łowicz, 20 IX 2005
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich - Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Ks. Wojciech Pikor, Problem determinizmu w Księdze Koheleta
Ks. Waldemar Linke CP, Natchnienie Księgi Tobiasza. Studium nietypowego przypadku
Ks. Dariusz Kotecki, Zagadkowe wyrażenie „anioł Kościoła” w Apokalipsie według św. Jana
Krzysztof Pilarczyk, Ewangelia Judasza a pierwotne chrześcijaństwo i gnostycyzm. Rekonesans badawczy
Ks. Waldemar Chrostowski, U początków tradycji Sympozjów Biblistów Polskich
Ks. Stanisław Pisarek, Wspomnienia o Janie Pawle II
Ks. Julian Warzecha SAC, Co zawdzięczam Janowi Pawłowi Wielkiemu?
Liber defunctorum
Ks. prof dr hab. Marian Wolniewicz
O. prof dr hab. Augustyn Jankowski OSB


Bulletin APBS 2/2005

Słowo wstępne
Protokół z I Walnego Zebrania SBP
Słowo na otwarcie strony internetowej SBP
Regulamin Walnego Zebrania SBP
Regulamin Zarządu SBP
Uchwała nr 1/2005 Zarządu SBP z dnia 16 września 2005 r.
Regulamin przyznawania Nagrody SBP
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich - Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Wykaz skrótów
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Materiały 42. Sympozjum Biblistów Polskich, Gdańskie Wyższe Seminarium Duchowne, Gdańsk-Oliwa, 15–16 IX 2004
Ks. Henryk Witczyk, Udział biblistów w VII Kongresie Teologów Polskich
O. Adam R. Sikora OFM, Dawne i współczesne przekłady Biblii na język kaszubski
Ks. Rafał Ostrowski, Napięcie między charyzmatem a erosem w opowiadaniu o Samsonie (Sdz 13-16)
Ks. Stanisław Wronka, Eschatologiczna kara w Łk 12, 47-48a (Nowotestamentowy argument na rzecz czyśćca?)
O.Piotr R. Gryziec OFMConv, Z niewoli Prawa do wolności dzieci Bożych
Ks. Stanisław Hałas SCJ, Elektroniczna Biblia z najważniejszymi tekstami porównawczymi. Bible Works 6.0
Biblia w seminarium duchownym i na uniwersytecie
Ks. Jan Łach, Próba zorganizowania egzaminów bakalaureatu i licencjatu w zakresie nauk biblijnych w Polsce
Anna Kuśmirek, Sprawozdanie ze spotkania sekcyjnego na VII Kongresie Teologów Polskich
Ks. Andrzej Oczachowski, Ogólnopolskie konkursy biblijne w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu
Ks. Andrzej Banaszek, Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego
Liber defunctorum
Ks. prałat dr Jan Lucjan Grajewski
Ks. prof. Andrzej Strus SDB


Bulletin APBS 1/2004

Słowo wstępne
Statut Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Alfabetyczny wykaz członków zwyczajnych SBP
Stowarzyszenie Biblistów Polskich - Członkowie zwyczajni
Zasady przyjęte w opracowaniu
Wykaz skrótów
Zestawienia statystyczne
CZĘŚĆ II
Materiały na VII Kongres Teologów Polskich, KUL, 12-15 IX 2004
Ks. Waldemar Chrostowski, Biblia i biblistyka w seminarium duchownym i na uniwersytecie. Katolicka biblistyka polska wobec nowych wyzwań
Ks. Zdzisław Pawłowski, Teologia biblijna (Starego Testamentu) w perspektywie hermeneutycznej
Ks. Henryk Witczyk, Krzyż Jezusa początkiem Kościoła Rodziny dzieci Bożych (J 19,16b-30)
Michał Wojciechowski, Zastosowanie Dekalogu do dzisiejszego życia społecznego